I sundhedsvæsenet arbejdes der med værdier som aldrig før. I pjecer og foldere kan man således læse om sygehusets eller afdelingens grundværdier såsom respekt, ansvarlighed, faglighed, åbenhed osv. Når disse værdibegreber formuleres og afgrænses glemmer man imidlertid ganske ofte et helt centralt aspekt. Her tænkes på værdiernes indeholdte modsætninger. Lad os se på værdien ‘humor’ som et konkret eksempel. Stadig flere hospitalsafdelinger fremhæver humor som en værdi i mødet med patienter og kolleger. Men humor som værdi vil først give mening, når vi ser den i forhold til sin egen modsætning, hvilket i reglen defineres som ‘alvor’. Humoren kan først blive en værdi, når vi er bevidste om dens modsætning og dermed ser alvor som en værdi. Det næste spørgsmål bliver, hvornår og i hvilke situationer henholdsvis humor og alvor har positiv og negativ værdi. Hvis man derimod kun arbejder med enkeltstående værdier uden at inddrage den indeholdte modsætning, vil det være det samme som at tale om højre uden venstre, sandhed uden løgn, komedie uden tragedie osv. Sagt lidt filosofisk er værdibegreberne dialektiske i deres egenart. Det betyder, at vi først forstår værdierne, når vi inddrager den indeholdte modsætning. I modsat fald vil værdierne blive tautologier, dvs. noget, der kun kan være sandt, hvilket gør værdierne menings- og virkningsløse. Hvis vi således drøfter humor uden alvor, ved vi ikke, hvad hverken humor eller alvor er. Med andre ord skal vi ikke afgrænse vores drøftelse af humor til de situationer, hvor humor har positiv værdi, men tilmed inddrage de situationer, hvor humor har en absolut negativ værdi. Vi skal ikke kun bekræfte humoren, men også afkræfte den. Vi skal ikke blot gøre den sand, men også vise, hvornår den er falsk.

Blog Image

Denne pointe berører ikke kun værdien humor, men er et uomgængeligt aspekt forbundet med enhver værdidrøftelse i det danske sundhedsvæsen. Andre eksempler kunne være værdierne respekt og ansvarlighed. Hvis vi ikke inddrager uansvarlighed og despekt i vores værdidrøftelse, kan vi ikke klart afgrænse meningen med respekt og ansvarlighed. Tanken er ikke at strande i en værdirelativisme, hvor humor og alvor kan være lige godt og skidt, eller hvor ansvarlighed kan være lige så værdifuld som uansvarlighed. Pointen er omvendt den, at værdierne først kan forme et værdigrundlag, når vi forstår deres indeholdte modsætning. Når modsætningen er indeholdt i værdibegrebet, betyder det, at jeg i en konkret praksis alene kan handle ansvarligt, hvis jeg ved, hvordan man handler uansvarligt. Jeg kan kun udvise respekt, hvis jeg ved, hvordan man udviser despekt osv. Sagt billedligt kommer vi aldrig op ad bakken, hvis ikke der er en dal.