Jordemødre skal reflektere. Allerede på Jordemoderuddannelsen bliver studerende oplært i kunsten at reflektere. Begrebet indgår stadig oftere i kursusbeskrivelser, retningslinjer og andre mere eller mindre formelle hensigtserklæringer. Der skal reflekteres over noget, med noget, ud fra noget, indenfor noget, i noget og sågar på noget. Ofte er det en aktuel praksissituation, der åbner for refleksion, hvilket både kan finde sted på uddannelsen og ikke mindst i klinisk praksis. Når det gælder selve kunsten at reflektere, bliver det straks mere diffust. Ofte henvises til forskellige teoretikere, hvor Donald Schön er den mest citerede i sundhedsprofessionerne. Skal vi helt ned på jorden er det alligevel svært at skelne mellem refleksion og det mere simple budskab om at tænke sig godt om. Den refleksive praksis er imidlertid blevet helliggjort, som en uomgængelig del af klinisk praksis, hvor vi skal reflektere over snart sagt hvad som helst. Midt i denne omsiggribende refleksionspraksis rejser der sig flere vigtige spørgsmål. Hvad er det mere præcist der sker når vi reflekterer og kan der være situationer, hvor vi helt bør undgå at reflektere?

Med refleksion vil de fleste forstå en overvejelse, betragtning eller eftertanke. Går vi fra en begrebsbestemmelse til en praksisbeskrivelse vil det at reflektere referere til en praksis, hvor der anstilles betragtninger, tænkes grundigt over noget, hvor vi anvender eftertanken eller hvor vi bevidst overvejer et eller andet. Som tidligere nævnt har en lang række teoretikere behandlet refleksionsbegrebet og refleksionspraksis, hvilket ikke skal uddybes her. I denne sammenhæng skal der kun fokuseres på enkelte sider af den refleksive praksis for derigennem at se på de situationer, hvor refleksion er ufrugtbar eller tilmed krænkende i mødet med kvinden og familien som helhed.

Som et vigtigt særkende vil vi kunne løsrive os fra praksis når vi reflekterer i praksis. Med den refleksive tanke vil vi uundgåeligt løsrive os fra en umiddelbar tilgang til den anden. Vi lader tankens begreber være de midler, som former vores tilgang til praksis. Vi vil se situationen udefra og være foranlediget til at inddrage hypoteser af typen ’hvis og så hvis…‘. Jordemoderen bliver beskuer af egen praksis, hvilket appellerer til brug af teorier, procedurer, retningslinjer og andre begrebslige instrumenter. Denne refleksive praksis adskiller et rationelt begreb om praksis fra et mere personafhængigt greb i praksis. Set fra denne vinkel vil vi gennem refleksion være tilbøjelige til at indtage betragterrollen og dermed give kvinden en begrebslig indpakning. Men hvad er så problemet?

Ser vi på Jordemoderkunsten som en profession, hvor jordemoderen bærer eller drager omsorg for kvinden vil jordemoderen ofte skulle overskride sig selv ved empatisk at give sig hen til kvinden. Fokuseres der med andre ord på jordemoderkunsten, som en mere eller mindre selvforglemmende aktivitet, hvor kvinden i væsentligt omfang definerer jordemoderens opgaver, bliver refleksion en mulighed men også en begrænsning. Refleksion vil kunne distancere jordemoderen i nærværets tjeneste. Med et refleksivt forhold til kvinden vil jordemoderen i højere grad være noget for kvinden til forskel fra at være ved kvinden. Mere præcist vil en refleksiv praksis gøre jordemoderen bevidst om de mange opgaver, som er nødvendige i situationen, men vil samtidig gøre det mere vanskeligt at opretholde et nærvær, som bl.a. betinger tilliden til kvinden.

Min pointe er ikke at refleksion er en forkert praksis i jordemoderkunsten – tværtimod. Pointen er, at den refleksive praksis kun bærer frugt, hvis vi sætter grænser for refleksionens muligheder. Vi skal med andre ord medtænke refleksionens konsekvenser og begrænsninger, hvis refleksion skal finde sin værdi i praksis.