Blandt jordemødre bliver forholdet mellem teori og praksis ofte diskuteret og problematiseret. Der bliver således gjort ihærdige forsøg på at bygge bro mellem fagets teori og praksis, samtidig med at stadig flere jordemødre oplever, at broen bliver for lang og broafgiften for dyr. Men hvorfor er denne brobygning så vanskelig? Problemet er, at man i faget taler om teori og praksis, som to vidt forskellige områder, hvorefter man stiller sig selv den umulige opgave, at forene disse. Vanskeligheden med at forene teori og praksis opstår således kun fordi man allerede i udgangspunktet har adskilt teori og praksis. Det er at ligne med beskrivelsen af menneskets krop og bevidsthed som to uforenelige størrelser, hvorefter der opstår store problemer med at forklare, hvordan disse hænger sammen. Det afgørende er derfor, at jordemoderen allerede i udgangspunktet ser teori og praksis som en enhed, hvilket er en enhed, som skal illustreres i denne korte artikel.

Enheden af fagets teori og praksis kan illustreres på mangfoldig vis. I denne sammenhæng anvendes billedet af jordemoderen som kartograf til illustration af denne pointe. En kartograf arbejder med kort. Skal der eksempelvis konstrueres et landkort må kartografen nødvendigvis ud i landskabet og se, hvordan virkeligheden ser ud. Det afgørende for kartografen er at være opmærksom på vigtige kendetegn i landskabet. De kendetegn, som man kan navigere efter. Det er disse kendetegn, der senere skal forme selve kortet. Samtidig skal detaljer fravælges, så der kan skabes et overblik over feltet i et nærmere angivet målestoksforhold.

Blog Image

Som kartografen kan jordemoderen være kartograf i eget felt. Hun kan observere i praksis og finde ligheder blandt de mange opgaver hun påtager sig. Selvfølgelig er to fødsler aldrig ens, men der er ligheder, som kan være frugtbare at mærke sig. Hvis jordemoderen således har været på en fødeafdeling gennem en rum tid vil hun kunne navigere gennem de mange opgaver selvom stadig nye udfordringer opstår. Men til trods for, at man er godt kendt i et område, kan det til tider være frugtbart, at få et overblik over landskabet. Dette gælder ikke kun for nyuddannede jordemødre, som ikke kender feltet, men også for erfarne jordemødre, der via et nyt kort, pludselig kan se tingene i sammenhæng. Selvom man kender gaderne i København kan der fortsat være nye veje at gå. At udarbejde et kort og ikke mindst at navigere efter et kort er det samme som at lade teori være en del af praksis. Alle jordemødre er kartografer. Problemet er dog, at stadig flere jordemødre bliver ved tegnebordet og andre undgår at bruge de mange nye kort da de hævder at kende landskabet.

Som en forening af teori og praksis kræver det, at alle jordemødre ser sig selv som kartografer og lader et fælles arbejde aftegne stadig mere nuancerede kort over jordemoderkunsten. Selv for erfarne jordemødre er det frugtbart, at benytte nye kort over praksis. Kort kan bruges til at navigere efter, hvor man ikke blot finder vej gennem de mange opgaver, men også får et overblik over den praksis, hvis veje bliver stadig mere forgrenede. Nøjagtig som kortet er et stærkt forenklet billede af virkeligheden på samme måde kan man fastlåse billedet af teorien som forskellig fra praksis. Teorier kan imidlertid være vigtige kort, der aftegner frugtbare pejlemærker blandt hverdagens udfordringer. Sagt med andre ord vil man gennem praksis kunne aftegne en teori, og teorien vil efterfølgende give flere muligheder for at manøvrere i praksis. Teorier er således forankret i jordemoderens virke og skaber samtidig nye virkemidler.

Hvis vi skal fra Viborg til København er det ikke særlig relevant, at finde verdenskortet frem. Sagt med andre ord kan man med fordel arbejde med mange forskellige målestoksforhold i faget. Der er allerede skabt en del kort over det generelle fagområde. Men jordemødre kan med fordel anvende nuancerede kort over de mere specialiserede dele af faget. Disse kort eksisterer allerede men kartografen kan let falde i den grøft, hvor der tænkes for lidt på de personer, der skal navigere efter de mange kort. Hvis kortet ikke afspejler virkeligheden bliver kortet uanvendeligt. På samme måde som landskabet ændrer sig med nye veje og rundkørsler osv. på samme måde ændrer jordemoderens praksis sig også. Det afgørende er, at se fagets teori og praksis som to sider af samme sag, hvilket fordrer, at jordemoderen som kartograf kontinuerligt vender tilbage til landskabet. Et landskab, som er i konstant forandring i disse år. Samtidig er det vigtigt, at jordemoderen ikke blot kopierer andre kort. Faget kan således lade sig inspirere af sociologien, filosofien, psykologien osv. Faren er imidlertid den, at lånte kort ofte viser den forkerte vej i praksis. Jordemødre har derfor gode grunde til at aftegne nye kort over egen praksis, hvilket ikke blot forener fagets teori og praksis, men samtidig viser nye veje til jordemoderkunsten.