Blog Image

Filosofisk praksis

Jacob Birkler

Som uddannet filosof har jeg gennem flere år arbejdet med filosofisk praksis i sundhedsvæsenet. Denne blog præsenterer nogle af mine mere debatskabende tanker og ideer. De fleste indlæg har været trykt i aviser og fagblade.

Hvad er etik egentlig?

Hvad er etik? Posted on Thu, January 18, 2007 11:49:53

Begrebet etik anvendes ofte i flæng uden klar bevidsthed om begrebets indhold. Personligt havde jeg en spændende dialog med Ole Hartling for ganske nylig. Vi talte netop om begrebets flertydighed og problematiske brug. Som alternativt begreb foreslog han begrebet ‘Takt’. Selvom dette begreb kan finde sine uheldige associationer er jeg enig i begrebets værdi, ikke mindst pga. begrebets metaforiske kraft. Som bekendt betyder ordet etik (etymologisk) sædvane, hvilket finder sin frugtbare værdi, hvis vi adskiller ordet i ‘sæd’ og ‘vane’. Andre synonymer og beslægtede begreber kunne være: Skik, karakter, bolig, dyd, sømmelighed, sædelighed, manerer, etikette, kutyme, pli. Der er visse katagorifejltagelser forbundet med de nævnte begreber men kan, som jeg ser der, alligevel udvide horisonten.

Desuden vil jeg gerne henvise til vedlagte fil ‘Hvad er etik?’, der samtidig er første kapitel i min bog: Etik i sundhedsvæsenet (Munksgaard).Bloggens to kategorier

Etiske spørgsmål Posted on Thu, January 18, 2007 11:09:29

Blog Image

I det danske sundhedsvæsen vil de etiske spørgsmål kunne kategoriseres på flere niveauer. På et generelt niveau finder vi de etiske spørgsmål, som er tæt forbundet med den danske lovgivning. Under Sundhedsministeriet er der således nedsat et etisk råd, som drøfter de mange etiske spørgsmål, der vedrører sundhedsområdet. Disse drøftelser vil kunne rådgive de folkevalgte politikere og desuden aktualisere en mere bred samfundsdebat. Det er etiske spørgsmål vedrørende provokeret abort, aktiv dødshjælp, kunstig befrugtning og meget andet. På et mere konkret niveau finder vi de etiske dilemmaer, som vedrører den enkelte sundhedsarbejder i dagligdagen. Det kunne eksempelvis være sygeplejersken, som møder den gamle fru Jensen, der nægter at indtage den livsnødvendige medicin eller fysioterapeuten, der kan være i tvivl om, hvordan der skal prioriteres mellem to patienter. Disse konkrete etiske situationer bliver ofte drøftet i kaffestuen eller med ægtefællen samme aften. Det er på dette konkrete niveau, at sundhedsarbejderen oplever etikken som en vanskelig udfordring. Det er samtidig på dette konkrete niveau, at de forskellige professioner skaber deres etik. Denne blog åbner for behandling af de etiske spørgsmål på begge niveauer.